Speerpunten NSO Retail 2022

Jaarlijks stelt de NSO-Ledenraad enkele speerpunten vast voor het komende jaar. Dat zijn zaken waar, naast de reguliere werkzaamheden, de NSO dat jaar extra aandacht aan wil besteden.

Beperking bij de realisatie van de speerpunten 2021 was de voortdurende coronapandemie. De winkels waren gesloten tot eind april en ook daarna was er veel aandacht en energie gericht op het beperken van de gevolgen van de coronapandemie voor onze ondernemers. 

Speerpunten 2021 en stand van zaken realisatie

 1. Belangenbehartiging voor ondernemers van alle drie de winkeltypes: speciaalzaak, tabakswinkel en gemakswinkel. Het volgen, beïnvloeden en voorlichting geven over beleidsvoornemens op het gebied van tabaksproducten, rookwaren, kansspelen, overige productcategorieën en overige retail issues. In dit kader met name aandacht voor een zorgvuldig proces van vermindering tabaksverkooppunten.
  Op dit punt is op meerdere fronten ingezet gedurende 2021. Bijzondere aandacht is gegeven aan de accijnscampagne/hou ons in de buurt campagne, gesprekken over het voornemen van het kabinet om te komen tot vermindering van verkooppunten voor tabak en gesprekken over de gevolgen van een reclameverbod voor tabak. Aandacht voor de positie van kansspelen in onze winkels en een ledenenquête over de verkoop van kansspelen. Via diverse kanalen is aandacht besteed aan de dienstverlening in onze winkels.

 2. Het (onder)zoeken en in beeld brengen van kansen en mogelijkheden voor bij NSO Retail aangesloten ondernemers.
  Alle drie de winkeltypes komen gedurende 2021 en de jaren daarna voor uitdagingen te staan. Het beleid en de activiteiten van NSO Retail zijn gericht op de ondernemer en haar of zijn winkel. Welke nieuwe producten, diensten of activiteiten kunnen aan hun bedrijfsmodel worden toegevoegd? NSO Retail zoekt best practises en draagt deze aan.
  Aan dit punt is invulling gegeven middels diverse artikelen in het vakblad en met een gevarieerd aanbod van exposanten op de NSO Retail beurs van 3 oktober 2021. Met de CO’s is veel contact geweest over de toekomstige ontwikkeling en positionering van de branche.

 3. De organisatie van de belangbehartiging. Sectorbreed stopt Detailhandel Nederland en start het Retail Nederland platform. NSO Retail blijft daarbinnen actief met name op die dossiers die relevant zijn voor de ondernemers in onze branche.
  Is conform gerealiseerd. NSO Retail is met name sectorbreed actief op de terreinen: betalingsverkeer, winkelveiligheid en arbeidsvoorwaarden.

  Het functioneren van NSO Retail zelf gaat ook veranderen. Stappen worden gezet tot meer samenwerking met andere brancheorganisaties in het Retailhuis. Met als doel behoudt van kwaliteit en kostenefficiency.
  Stappen zijn gedurende 2021 gezet op het gebied van positionering van de speciaalzaak en de gemakswinkels. Hierbij is er overeenstemming over een definitie van de gemakswinkel. Als gevolg van de aandacht die gegeven moest worden (bij NSO Retail èn bij de gesprekspartners als INretail) aan het beperken van de gevolgen van de coronapandemie is er weinig voortgang geboekt inzake de samenwerking in het Retailhuis.

  De samenwerking met de industrie in het FSIT gaat op de schop. De onafhankelijke positie van NSO Retail wordt daarbij gecontinueerd en geborgd.
  Nieuwe afspraken zijn gemaakt (voor drie jaar t/m 2023) met de vier fabrikanten in het FSIT. Activiteiten zijn benoemd waar FSIT financieel aan blijft bijdragen.

  Stappen worden gezet op weg naar een collectieve inning van de NSO-contributie via de aangesloten winkelformules.
  Hierover heeft overleg met de CO’s plaatsgevonden. Heeft nog niet geleid tot consensus over een nieuw systeem van contributie inning c.q. financiering van de collectieve belangenbehartiging door NSO Retail.

Speerpunten 2022

 1. Aandacht voor de ondernemers met een speciaalzaak.
  NSO Retail behartigt onverminderd de belangen van alle ondernemers in de branche. Die met een speciaalzaak, tabakswinkel of gemakswinkel. De specifieke belangen-behartiging voor ondernemers met een speciaalzaak wordt vormgegeven in een commissie speciaalzaken. Beleidsmatig wordt ingezet op het voorkomen van generieke verpakkingen voor sigaren en e-smokingproducten.

 2. Ondernemers met een gemakswinkel staan voor een dubbele uitdaging. Als in 2024 tabaksverkoop verboden wordt in de supermarkt, krijgen zij tijdelijk te maken met meer klanten voor rookwaren. Terwijl zij zich tegelijkertijd moeten voorbereiden op een businessmodel voor hun winkel zonder de verkoop van rookwaren. NSO Retail gaat hierover in gesprek met ondernemers en CO’s (hopelijk ook middels fysieke ondernemersbijeenkomsten voorjaar 2022) om bouwstenen aan te dragen voor te maken keuzes.

 3. De arbeidsmarkt is volop in ontwikkeling. Het werven en behouden van gekwalificeerd personeel is een uitdaging in de (tabaks-)detailhandel. Het hebben van een eenduidig bestel van arbeidsvoorwaarden voor de branche is daarbij van belang. In 2022 wil NSO Retail die eenduidigheid gerealiseerd hebben. Mogelijk in de vorm van aansluiting bij de CAO Retail Non-Food.

 4. Het functioneren van NSO Retail zelf gaat ook veranderen. Stappen worden gezet tot meer samenwerking met andere brancheorganisaties in het Retailhuis. Met als doel behoudt van kwaliteit en kostenefficiency.