Huurprijs aanpassing

Huurverhoging tijdens de contractduur
Huurder en verhuurder kunnen in het huurcontract voor middenstandsbedrijfsruimte overeenkomen of er tijdens de looptijd huurverhogingen worden doorgevoerd en zo ja hoe. De huurprijs kan bijvoorbeeld verhoogd worden met een vast bedrag, een vast percentage of een indexering. Meestal wordt afgesproken de huurprijs jaarlijks aan te passen aan de CPI, de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); dit wordt de huurprijsindexatie genoemd. Een tool om deze huurverhoging te berekenen vindt u hier.

Huurprijsherziening
De huurprijs geldt voor de oorspronkelijk overeengekomen huurtermijn. Tot aan het tijdstip waarop verlenging van de huurovereenkomst mogelijk is, kan de huurprijs uitsluitend met wederzijds goedvinden worden gewijzigd. Eenzijdige wijziging is niet mogelijk.
Indien de looptijd van de huurovereenkomst is verstreken en deze verlengd wordt, alsook telkens wanneer er vijf jaren verstreken zijn sinds de datum waarop de huurovereenkomst is gesloten bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd, is het mogelijk de huurprijs voor middenstandsbedrijfsruimte opnieuw vast te stellen; verhuurder wenst vaak een verhoging van de huurprijs, huurder zal een verlaging van de huurprijs nastreven. In eerste instantie zullen partijen gaan onderhandelen over de nieuwe huurprijs.
Als verhuurder en huurder het niet eens worden over de nieuwe huurprijs dan kunnen beide partijen in bepaalde situaties de kantonrechter inschakelen met het verzoek een nieuwe huurprijs vast te stellen. Voordat de kantonrechter wordt ingeschakeld, moeten beide partijen gezamenlijk één of meer deskundigen hebben geraadpleegd. Zo'n deskundige kan een makelaar zijn. Als beide partijen het niet eens worden over welke deskundige moet worden geraadpleegd dan kunnen ze de kantonrechter verzoeken er één voor hen aan te wijzen. De huurprijsherziening wordt door de rechter gebaseerd op een vergelijking met huurprijzen van vergelijkbare panden in de directe omgeving over de afgelopen vijf jaar, dus niet de marktwaarde!
Bemiddeling door een derde of de kantonrechter gaat altijd gepaard met kosten.
Trouwens, het is niet toegestaan de huurprijs te verhogen omdat de huurder op eigen kosten verbeteringen aan het gehuurde pand heeft aangebracht.


Huurverhoging?

Bereken hier uw huurverhoging.

Stappenplan lagere huurprijs

Lees hier meer hoe u een lagere huurprijs kunt bedingen.